Strategie a strategické řízení – definice pojmu Strategie a strategické řízení

Strategie znamená dlouhodobý plán, který je vytvořen k dosažení jednoho nebo více určitých cílů. Většinou se jedná o dokument, v němž je popis mise organizace, její vize a strategické cíle. Obsahuje také harmonogram jejich realizace.  Strategie by měla dávat představu o základním směřování organizace v dlouhodobém časovém horizontu, díky němuž by měla dosáhnout konkurenční výhody tak,  aby uspokojovala potřeby na trhu a plnila očekávání svých nejdůležitějších zájmových skupin.  Strategicky řídit organizaci znamená činit řadu aktivit. Základními částmi je strategická analýza, definování a implementace strategie. Strategické rozhodování lze popsat následujícími charakteristikami: – strategie se zaměřuje na vzdálenější budoucnost – strategie se zaměřuje specifickou konkurenční výhodou podniku a využívá ji – strategie se zabývá především základními parametry podnikání, objemem výroby, trhy a dalšími – strategie by měla mířit k souladu mezi prostředím firmy a jejími aktivitami – strategie by měla stavět na hlavních schopnostech a zdrojích firmy – strategie má určit způsoby zajištění zdrojů, které jsou potřebné pro její uskutečnění – strategie je základním podkladem pro určení úkolů na taktické a operativní úrovni řízení – strategie bere v úvahu firemní hodnoty, kulturu a očekávání stakeholderů.