Vztah práva EU a slovenského práva

Vedle přípravě podkladů na jeden projekt jsem narazil na potřebu ujasnit si vztah „zákonů EU“ a slovenské legislativy. Věděl jsem, že EU má „nějaké směrnice a nařízení“ a že některé se uplatňují přímo, aniž by se jimi zabýval náš parlament a některé musí parlament přenést do našich zákonů. Ale „co je co“ jsem nevěděl. Jen jsem vnímal, že evropské právo je nějak nadřazené našim zákonům a dokonce ústavě. Abych v tom měl jasněji, tak jsem začal „studovat“ a výsledek jsem shrnul zde.

Nejdůležitější státní zákon – ústava
Každý stát, s podobným společenským zřízením jako máme my (normální demokracie), má jako hlavní zákon ústavu. U nás je to Ústava České republiky. Byla přijata v roce 1992 a její text si můžete přečíst v oficiální elektronické sbírce zákonů www.slov-lex.sk nebo v čitelnější verzi na stránce ZakonyPreLudí.sk. Je to Ústavní zákon č. 460/1992 Sb., Který byl přijat Slovenské parlamentem 1. 9. 1992.

Ústava ČR ve svém prvním článku říká: „Odstavec (1) Slovenská republika je svrchovaný, demokratický a právní stát. Neváže se na žádnou ideologii ani náboženství. „Avšak nakolik jsme se chtěli zapojit i do vyššího celku jako je naše republika, tak naše ústav byla v roce 2001 upravena tak, že dobrovolně část našich zákonných pravomocí můžeme přenést jinde. Do Ústavy SR přibyl článek 7:

„Čl. 7
(1)
Slovenská republika může na základě svobodného rozhodnutí vstoupit do státního svazku s jinými státy. O vstupu do státního svazku s jinými státy nebo o vystoupení z tohoto svazku se rozhodne ústavním zákonem, který se potvrdí referendem.
(2)
Slovenská republika může mezinárodní smlouvou, která byla ratifikována a vyhlášena způsobem stanoveným zákonem nebo na základě takové smlouvy přenést výkon části svých práv na Evropská společenství a Evropskou unii. Právně závazné akty Evropských společenství a Evropské unie mají přednost před zákony České republiky. Převzetí právně závazných aktů, které vyžadují implementaci, se provede zákonem nebo nařízením vlády podle čl. 120 odst. 2.
… “

Tím se od 1. 7.2001 položila možnost České republiky vstoupit do Evropské unie a část našich zákonů podřídit právnímu řádu EU. Protože i proběhlo platné referendum, tak 1. 5. 2004 jsme se stali členem EU. Tímto dnem se na nás všech vztahuje i právo EU. To má několik úrovní, některé jsou pro nás platné bez vlivu NR SR nebo Vlády SR, jiné musí být do zákonů nebo nařízení vlády implementovány – musí být prohlášeny novým zákonem nebo nařízením vlády. V další kapitole se podíváme na jednotlivé druhy EU legislativy.

Nejdříve legislativa EU, až poté naše
Prameny práva EU
V EU jsou dva hlavní prameny práva: primární právo a sekundární právo (zdroj: Evropský portál e-justice).

Primární právo tvoří smlouvy vytvářející právní rámec Evropské unie. Sekundární právo tvoří právní nástroje založené na těchto smlouvách, jako jsou nařízení, směrnice, rozhodnutí a dohody. Kromě toho existují obecné zásady práva EU, judikatura vytvořená Soudním dvorem Evropské unie a mezinárodní právo.

Rozpoznávacím znakem práva EU je, že je přímo vymahatelné před soudy členských států EU ( „přímý účinek“) a že se může stát, že zákony členských států EU nemusí být použitelné v případě, kdy jsou v rozporu s právem EU ( „nadřazenost“ práva EU).

Primární právo EU (smlouvy)
Primární právo lze považovat za hlavní pramen práva Evropské unie. Má nejvyšší postavení v rámci evropského právního řádu a tvoří ho zejména následující smlouvy: „zakládací“ smlouvy: Smlouva o Evropské unii, Smlouva o fungování EU a Smlouva o založení Evropského společenství pro atomovou energii ,; protokoly a přílohy ke smlouvám, smlouvy o přistoupení členských států Evropské unie a další smlouvy.

Sekundární právo EU (právní předpisy, dohody atd.)
Sekundární právo tvoří takzvané jednostranné akty a dohody. To jsou: nařízení, směrnice, rozhodnutí, stanoviska a doporučení. (Zdroj: europa.eu)

Nařízení (Regulations)
Nařízení je obecně závazný právní akt, který je přímo použitelný v celém rozsahu v celé EU. Když chtěla například EU zajistit existenci společných záruk vztahujících se na potraviny dovážené ze zemí mimo EU, přijala Rada nařízení.

Směrnice (Directives)
Směrnice je právní akt, kterým se stanoví cíle, které mají dosáhnout členské státy EU. Je však na jednotlivých zemích, aby navrhly vlastní právní předpisy, kterými se tyto cíle dosáhnou. Jedním z příkladů je směrnice o právech spotřebitelů, kterou se posilují práva spotřebitelů v celé EU, například prostřednictvím odstranění skrytých online poplatků a nákladů a prodloužení lhůty, během níž může spotřebitel odstoupit od smlouvy.

Rozhodnutí (Decisions)
Rozhodnutí je právní akt závazný pouze pro toho, komu je adresován (např. Členskému státu nebo společnosti) a je závazné v celém rozsahu. Komise například přijala rozhodnutí o účasti EU v různých organizacích pro spolupráci při předcházení ter

SEPS sa darilo eliminovat neplánované toky elektřiny

Neplánované toky elektriny mohou v extrémních případech vyvolat takzvaný zatemnění, tedy úplný výpadek elektřiny v síti. Takýto extrém však Slovensko neohrozil.

Slovenská elektrizační přenosová soustava (SEPS) i v minulém roce evidovala neplánované toky elektřiny. Tie vzniknou pro přeshraniční transakce uzavřené v rámci společné německo-rakouské obchodní zóny. Nemci a Rakousko totiž při výměně mezi sebou přenášejí velkou část elektrické energie přes okolní státy. Neplánované toky elektriny mohou v extrémních případech vyvolat takzvaný zatemnění, tedy úplný výpadek elektřiny v síti. Jak uvedl vedoucí odboru komunikací SEPS Norbert Deák, takovýto extrém však Slovensko vlani nehrozil.

„Naším úlohou vyplývajícím ze zákona o energetice je zaručit bezpečnou a spolehlivou provoz elektrického systému. Odborní odborníci zajišťují předpověď fenoménů v soustavě a online řízení systému, které zahrnují nejen zabezpečení rovnováhy mezi výrobou a spotřebou na území Slovenska s ohledem na dohodnuté mezinárodní výměny elektřiny, ale také záruku toho, že žádný ze zařízení přenosové soustavy není přetížen a provoz systému neohrozí ani případný poruchový výpadek nějakého prvku přenosové soustavy, „řekl Deák.

Proti neplánovaným tokom elektřiny, s nimiž se zabývají provozovatelé přenosových soustav, zejména při spuštění větrných elektráren v severním Německu, bojuje SEPS v součinnosti s partnerskými provozovateli v zahraničí. „Společné úsilí o jeho řešení ze strany provozovatelů systémů našich regionů na všech fórech má však již první výsledky, o čemž svědčí i skutečnost, že Evropská komise vypracovala studii, která popisuje stav v regionu a navrhuje možná změna obchodních zón,“ dodal Deák . Agentura pro spolupráci energetických regulačních orgánů (ACER) a ENTSO-E (Evropská síť provozovatelů přenosových soustav pro elektrickou energii).

Eliminovat neplánované toky elektřiny by měl pomáhat i při výstavbě čtyř transformátorů v česko-německých hranicích, na kterých se dohodl český provozovatel přenosové soustavy ČEPS se svými německými kolegy. Zprávy na české zpravodajské televizi ČT24 uvedly na svém internetovém serveru české zpravodajské televize. Transformátory mají chránit českou síť před „šokmi“ vyvolanými větrnými elektrárnami v severním Německu. „Dá se očakávat pozitivní vliv těchto zařízení na poměry v české přenosové soustavě. Když se zabedzí přenosu elektřiny zobchodované v německo-rakouské zóně soustavami směrem na východ (Česká republika, Polsko), část původních kruhových toků nebude přes naši soustavu, „konstatoval Deák.

ulice Štiplova Praha Hanspaulka – Praha 6 – Dejvice

ulice Štiplova Praha Hanspaulka – Praha 6 – Dejvice

ulice Štiplova Praha Hanspaulka - Praha 6 - Dejvice
ulice Štiplova Praha Hanspaulka – Praha 6 – Dejvice

Výpis Firmy zapsané v obchodním rejstříku, se sídlem na dané adrese

IČO Název Sídlo
25415999 TS-INVEST s.r.o. Štiplova 2679/4, Dejvice, 160 00 Praha Hanspaulka
24751138 Lecitra, a.s. Štiplova 2685/2, Dejvice, 160 00 Praha Hanspaulka
27431614 MEGACON s.r.o. Štiplova 2684/14, Dejvice, 160 00 Praha Hanspaulka
27429008 Sanders & Company s.r.o. Štiplova 2685/2, Dejvice, 160 00 Praha Hanspaulka

 

Elvisova žena – herečka Priscilla Presley

Milovníci seriálu Dallas či filmů Bláznivá střela znají Priscillou Presley jako bezchybnou krásku, která se více než herectvím, zviditelnila manželstvím s legendárním Elvisem Presleym. S ním má dceru Lisu Marii , která byla krátce manželkou Michaela Jacksona.

divoký život
Priscillin život byl jako na houpačce a i když měla vedle sebe pěveckou legendu, růžové to neměla. Láska mezi ní a Elvisem propukla na první pohled a slavný zpěvák si ji doslova vychovával. Poznal ji totiž ještě jako teenagerku a radil jí, jak se má oblékat, česat a chovat.

Priscilla svého „mentora“ na slovo poslouchala a byla jím fascinována. Ona si ho zase získala svou krásou, něhou a nevinností. Nikdo se proto nedivil, že se jí podařilo navléknout ho v roce 1967 do svatebního obleku. Paradoxně, už tehdy tušila, že má blízko i k jiným ženám, přitom jejich první společný sex se údajně odehrál až po svatbě.

Lisa Marie na scéně
Dlouho si však romantiku neužívali, neboť kráska hned otěhotněla, což Elvis nepřijal zcela radostně. Svou manželku měl údajně namlouvat na přerušení těhotenství, ale ona to odmítla a Lisa se narodila přesně devět měsíců po svatbě.

Zpěvák se však necítil na roli otce, což Priscilla rychle pochopila a po šesti letech požádala o rozvod. Jedním z mnoha důvodem rozpadu vztahu bylo i to, že zpěvák nedokázal mít sexuální styk se ženou, která přivedla na svět dítě. Zdá se vám to bizardní? Takový byl božský Elvis …

Strašidelná?
Priscila za ním dlouho netruchlila a na dlouhých dvaadvacet let se jí druhou životní láskou stal Marco Garibaldi, se kterým má syna Navarona.

FULL-ON.CZ s.r.o. Identifikační číslo: 27188493

Datum vzniku a zápisu:
18. října 2004
Spisová značka:
C 103032 vedená u Městského soudu v Praze
zapsáno 18. října 2004
Obchodní firma:
FULL-ON.CZ s.r.o.
zapsáno 18. října 2004
Sídlo:
Praha 2, Fügnerovo nám. 1808/3, PSČ 12000
zapsáno 18. října 2004
vymazáno 14. září 2007
Praha 1 – Nové Město, Řeznická 661/19, PSČ 11000
zapsáno 14. září 2007
Identifikační číslo:
27188493
zapsáno 18. října 2004
Právní forma:
Společnost s ručením omezeným
zapsáno 18. října 2004
Předmět podnikání:
Pořádání kulturních produkcí, zábav a provozování zařízení sloužících zábavě
zapsáno 18. října 2004
Reklamní činnost a marketing
zapsáno 18. října 2004
Velkoobchod
zapsáno 18. října 2004
Specializovaný maloobchod
zapsáno 18. října 2004
Zprostředkování služeb
zapsáno 18. října 2004

 

Pronájem bytu 4+1 Praha 1 – Nové Město, Řeznická

Zařízený byt 4+1, 250 m2 ve čtvrtém patře cihlového domu bez výtahu. Nová kuchyňská linka, lednička, s mrazákem, myčka, mikrovlnka, varná konvice.

Rozlehlý obývací pokoj - Pronájem bytu 4+1 Praha 1 - Staré Město, Řeznická
Rozlehlý obývací pokoj – Pronájem bytu 4+1 Praha 1 – Staré Město, Řeznická
Rozlehlý obývací pokoj – Pronájem bytu 4+1 Praha 1 – Staré Město, Řeznická
 Zařízený byt 4+1, 250 m2 ve čtvrtém patře cihlového domu bez výtahu. Nová kuchyňská linka, lednička, s mrazákem, myčka, mikrovlnka, varná konvice. V prostorném 120 m2 obývacím pokoji je krb. Byt dále nabízí 3 ložnice, 2 šatny, 3 koupelny a místnost pro domácí práce, kde je situována pračka se sušičkou. Terasa (20 m2). Výhled do dvora. Byt je situován v místě, kde je vše co může člověk v centru chtít najít v těsné blízkosti. Byt nabízí velká prostor pro případné společenské akce pokud je budete chtít a potřebovat pořádat. Na podlaze jsou parkety a dlažba. Topení a ohřev vody je odděleně, plynové. Internetové připojení a telefonní přípojka zavedeny. Parkování na ulici. Možnost parkování v garážích ve Štěpánské ulici. Možnost jednat o dozařízení, případně částečném vyklizení pro vlastní nábytek.
adimír Stránský
Tel.: 608 11 44 11
E-mail:
vladimir@atlas-reality.cz
 Vladimír Stránský, tel. 608 11 44 11 - ATLAS reality

 

Statutární orgán:
jednatel:

FILIP CABAJ, dat. nar. 5. června 1976
Praha 9 – Vinoř Dašická, PSČ 498
Den vzniku funkce: 18. října 2004
Den zániku funkce: 24. července 2009
zapsáno 18. října 2004
vymazáno 11. srpna 2009
jednatel:

Froukje Broekman, dat. nar. 30. června 1976
Utrecht, Iaan van Nieuw Guinea 129, 3531, Nizozemské království
Den vzniku funkce: 24. července 2009
Bytem v ČR: Řeznická 661/19, Praha 1, Nové Město, PSČ 110 00
zapsáno 11. srpna 2009
vymazáno 1. července 2016
Jednatel:

Ing. RICHARD CHALUPNÍK, dat. nar. 26. června 1965
Ve Smečkách 1408/4, Nové Město, 110 00 Praha 1
Den vzniku funkce: 12. dubna 2016
zapsáno 1. července 2016
Způsob jednání:
Jednatel zastupuje společnost navenek samostatně. Podepisování za společnost se provádí tak, že k vytištěné nebo vypsané obchodní firmě společnosti připojí jednatel svůj podpis.
zapsáno 18. října 2004
Společníci:
Společník:
FILIP CABAJ
Praha 9 – Vinoř, Dašická 498

zapsáno 18. října 2004
vymazáno 14. září 2007
Podíl:
Vklad: 200 000,- Kč
Splaceno: 100%
Obchodní podíl: 100%
zapsáno 18. října 2004
vymazáno 14. září 2007
Společník:
Ian David Thompson, dat. nar. 19. listopadu 1971
56430 Mauron, La Ville Caro, Francouzská republika

zapsáno 14. září 2007
vymazáno 1. července 2016
Podíl:
Vklad: 200 000,- Kč
Splaceno: 100%
Obchodní podíl: 100%
zapsáno 14. září 2007
vymazáno 1. července 2016
Společník:
Ing. RICHARD CHALUPNÍK, dat. nar. 26. června 1965
Ve Smečkách 1408/4, Nové Město, 110 00 Praha 1

zapsáno 1. července 2016
Podíl:
Vklad: 200 000,- Kč
Splaceno: 100%
Obchodní podíl: 100%
zapsáno 1. července 2016
Základní kapitál:
200 000,- Kč
Splaceno: 100%
zapsáno 18. října 2004
Stáhnout PDF verzi výpisu
Tento výpis je neprodejný a byl pořízen na Internetu (http://www.justice.cz).
Dne: 23.10.2017 13:22
Údaje platné ke dni 23.10.2017 06:39

GOLF CLUB BOHEMIA Identifikační číslo: 70864004

Datum zápisu:
1. ledna 2014

Datum vzniku:
22. září 2000
zapsáno 1. ledna 2014

Spisová značka:
L 11185 vedená u Městského soudu v Praze
zapsáno 1. ledna 2014

Název:
GOLF CLUB BOHEMIA
zapsáno 1. ledna 2014

Sídlo:
Řeznická 662/17, Nové Město, 110 00 Praha
zapsáno 1. ledna 2014

Identifikační číslo:
70864004
zapsáno 1. ledna 2014

Právní forma:
Spolek
zapsáno 1. ledna 2014

Stáhnout PDF verzi výpisu

Tento výpis je neprodejný a byl pořízen na Internetu (http://www.justice.cz).
Dne: 23.10.2017 13:25
Údaje platné ke dni 23.10.2017 06:39

Prodej bytu 3+1 Praha 1 – Josefov, Maiselova

Na prodej nabízíme rozlehlý byt 3+1,153 m2, situovaný 2 patře secesního domu s výtahem v historickém centru Josefova, v Maiselově ulici. Maiselova ulice je je rovnoběžná s Pařížskou ulicí. Nabízený byt je situovaný ve třetím nadzemním podlaží, většinově orientovaný do ulice, částečně do vnitrobloku. Dvě koupelny ( každá vana,sprcha,WC ), 1 toalety, dva balkony jeden orientovaný do ulice druhý do vnitrobloku, šatna, technická místnost. Internet, satelitní televize. Na podlaze parkety a dlažba. Byt je vhodný pro rodinné bydlení, nebo podnikání. secesní dům po rekonstrukci. Kousek od metra Staroměstská. Parkovací stání cca 50 m od domu za 6000-, Kč / měsíčně).

Prodej bytu 4+1 Praha 1 – Staré Město, Benediktská

Na prodej nabízíme byt s dispozicí 4+1, 135 m2, nacházejícím se ve 5. patře cihlového funkcionalistického domu s výtahem. Dispozice bytu je tvořena prostornou halou, ze které je vstup do 4 místností – obývací pokoj je průchozí do kuchyně s přípravou na kuchyňskou linku, dále do koupelny, toalety a 2 komor s velkorysým úložným prostorem a dvou ložnic. Vstup do jedné z ložnic je přes obývací pokoj. V jedné z komor je umístěn plynový kondenzační kotel Buderus, který slouží pro topení a ohřev teplé vody, je zde přípojka na pračku a sušičku. V bytě byla dokončena v roce 2017 rozsáhlá, avšak citlivá rekonstrukce, při které byl kladen důraz na zachování a renovaci původních jedinečných prvků – vstupní dveře se skleněnými výplněmi, vysoké dvoukřídlé interiérové dveře vč. zárubní, renovované původní dřevěné parkety, nová špaletová okna s izolačními trojskly. Rekonstrukce spočívala především v instalaci nových rozvodů elektřiny, vody a odpadů a vytápění.

Pronájem rodinného domu 4+1, 240 m2 Praha 6 – Nebušice, u ISP Nebušice Eč

Pronájem rodinného domu 4+1, 240 m2 obytné plochy s malou zahradou a 2 parkovacími stáními na pozemku. Dům byl dostaven v roce 2004. V přízemí je obývací pokoj se starožitnými kachlovými kamny, plně vybavená kuchyň s lednicí, mrazákem, myčkou, sporákem a digestoří. Dále v přízemí ještě koupelna s rohovou vanou, extra WC, prádelna s pračkou a sušičkou a vstup na malou zahradu s barbecue. Parkování pro dva auta před domem. V prvním patře jsou 3 ložnice, jedna šatna a koupelna s rohovou vanou a WC. Hlavní ložnice má velký balkon. Kousek od zastávky autobusu, linka na metro A Bořislavka. Letiště Václava Havla 7 minut autem. U mezinárodní školy ISP Nebušice. Volný od 1/1/2016.

 

Pronájem nezařízeného domu typ B, Nebušice, Malá Šárka u ISP Nebušice

Pronájem nezařízeného domu typ B, Nebušice, Malá Šárka u ISP Nebušice
Pronájem nezařízeného domu typ B, Nebušice, Malá Šárka u ISP Nebušice

Tento dům typ B se nachází v areálu 140 rodinných domů projektu Malá Šárka. Dům je nezařízený. Samostatná kuchyně se všemi spotřebiči.

Pronájem nezařízeného domu typ B, Nebušice, Malá Šárka u ISP Nebušice
Pronájem nezařízeného domu typ B, Nebušice, Malá Šárka u ISP Nebušice

Velký obývací pokoj se vstupem na terasu a větší zahradu. Jedna samostatná toaleta. Čtyři ložnice v horním patře, dvě koupelny, další samostatná toaleta.

Pronájem nezařízeného domu typ B, Nebušice, Malá Šárka u ISP Nebušice
Pronájem nezařízeného domu typ B, Nebušice, Malá Šárka u ISP Nebušice

Vestavěné skříně v ložnicích. V oknech jsou sítě proti hmyzu. Poplatky zálohově měsíčně 8000 Kč. Celou oblast domů v Malé Šárce střeží bezpečnostní agentura. Volné ihned.

Pronájem nezařízeného domu typ B, Nebušice, Malá Šárka u ISP Nebušice
Pronájem nezařízeného domu typ B, Nebušice, Malá Šárka u ISP Nebušice