DNY Dominika Tatarka

Pražské návraty
Na začátku listopadu patřily tři dny v pražském Slovenské institutu Dominik Tatarka. Na programu věnovaném tomuto významnému Slovenské autorovi se podílelo i Velvyslanectví SR v ČR, Slovensko-český klub, Slovenská národní knihovna Martin a Klub slovenské kultury.
Slavnostní úvod patřil monodramatickou koláži textů Dominika Tatarku s názvem „dojímá mě velmi …“, který působivě přednesl člen Slovenského komorního divadla v Martině Ján Kožuch. Monodrámy byla o to efektnější, že i když její okolnosti příliš nepřáli a Slovenský institut postihl výpadek elektrického proudu, dokázala při blikotavom svitu svíček navodit nevšední a intenzivní atmosféru.

Druhý den se návštěvníci Galerie Slovenského institutu měli možnost zúčastnit vernisáže výstavy nazvané „Slovenské cesty ke svobodě Dominika Tatarku“. Ta se nejen že konala pod záštitou prezidenta Václava Havla, ale osobně tuto výstavu i otvíral. Vždyť Dominik Tatarka byl jedním z mála Slovenská intelektuálů, kteří udržovali kontakty s českou opozicí a také signál již při jeho vzniku prohlášení Charta 77. Byl osobní přítel Václava Havla a každý návštěvník výstavy se o tom mohl přesvědčit iz dobových fotografií, na kterých byly oba zachyceni nejednou iv nekonvenčních a neoficiálních situacích … V Praze se Tatarka setkával is množstvím dalších disidentů. Velmi poutavě o svém osobním vztahu s Dominik Tatarka vyprávěl i velvyslanec ČR v Praze Ladislav Ballek, který se i s přáteli nejednou pokoušel pronásledovanému spisovateli podat pomocnou ruku.

Manažer výstavy Peter Cabadaj k ní mimo jiné řekl: „Navzdory všem rizikům spojeným s Tatarkova fluidem nabízíme výstavu, která v mnohém ozřejmuje, osvětluje a zejména připomíná jeho nezastupitelný vklad do souřadnic moderní slovenské kultury a občanské společnosti. Tento vklad má svůj zvláštní význam zejména nyní , protože se jménem Dominika Tatarku se bude, alespoň v mém pojetí, vždy spojovat přirozené slovenské propojení s evropskou kulturou a civilizací. Byl to ˘Europér˘ se vším, co k obsahu tohoto pojmu v 20. století příslušelo. Vlastní omyly a přešlapy nevyjímaje. “

Třetí den byl věnován studentům – „Dominik Tatarka: Mezi Prahou, Paříží a Bratislavou“, tak se jmenovalo dramatizované čtení a beseda pro studenty středních škol, koncept jejíž připravil dr. Zdeněk Eis.

NAĎA VOKUŠOVÁ

Zpětná (reverzní) logistika

Zpětná (reverzní) logistika
Hlavní náplní reverzní logistiky (nebo zpětné logistiky) je sběr, třídění, demontáž a zpracování použitých výrobků, součástek, vedlejších produktů, přebytečných zásob a obalového materiálu, kde hlavním cílem je zajistit jejich nové využití, nebo materiálové zhodnocení způsobem, který je šetrný k životnímu prostředí a ekonomicky zajímavý.

Zájem o zpětnou logistiku se ve větší míře rozvinul až během devadesátých let minulého století. Podniky začaly postupně rozpoznávat přínosy aktivit reverzní logistiky. Pochopili, že je to jedna z cest jak maximalizovat hodnotu obnovených aktiv a dosáhnout konkurenční výhody na svých trzích. Postupem času se tento čistě obchodní pohled na reverzní logistiku začal nutně rozšiřovat a úkoly řazeny pod reverzní logistiku se stávaly více komplexnějšími. Do popředí zájmu se dostávají především environmentální otázky a neodmyslitelně také e- busniness.

Z pohledu logistiky přináší řízení zpětného toku nové podněty pro distribuci, pro plánování produkce a řízení zásob. Pokud mají být cíle reverzní logistiky naplněné, musí přijít k jejich optimalizací v rámci dodavatelských řetězců, ne jen jednoho podniku. Pro manažery se reverzní logistika stává činností, kterou budou muset častěji koncipovat v rámci strategického řízení, nejen v operativní rovině [2].

STAV MALÝCH VODNÍCH NÁDRŽÍ v povodí řeky Bodrog

V působnosti SVP, sp, OZ Košice, Zprávy povodí Bodrogu v Trebišově je evidováno 16 malých vodních nádrží, které se nacházejí v dílčím povodí Bodrogu. Účelem těchto nádrží byly v minulosti převážně závlahy, v současném období se využívají pro sportovní rybolov, rekreaci a sport. Podstatná část nádrží byla vybudována před několika desetiletími, do správy SVP, sp byly delimitované až v roce 1998.
Z technicko – provozního hlediska hlavním problémem provozování malých vodních nádrží je jejich zanášení sedimenty z okolních svahů, jako produktem erozních – transportních a sedimentačních procesů v daném povodí. Dalším podstatným faktorem podílejícím se na zanášení nádrží je v převážné míře bystřinný charakter a štrkonosnosť toků, na kterých jsou nádrže
vybudované. Uvedené procesy výrazně ovlivňují snížení objemu nádrže, čímž se omezuje jejich využitelnost a ekonomická efektivnost.
Cílem příspěvku je analyzovat současný stav malých vodních nádrží v povodí Bodrogu, poukázat na problém jejich zanášení dnové sedimenty, údržbu a komplexní ochranu v povodí.

Jak se projevuje ESD a jak ovlivňuje kvalitu výrobků

Jak se projevuje ESD a jak ovlivňuje kvalitu výrobků
Elektrostatický výboj může poškodit zařízení tak, že součástka nebo zařízení okamžitě selže, nebo poškození ESD může představovat skrytou chybu, která nemusí být zjištěna při prvotních testech, ale může způsobit předčasné selhání zařízení. Elektrostatické výboje se mohou vyskytnout během výrobních, zkušebních, přepravních, manipulačních nebo provozních procesů a během provozu v terénu. Poškození ESD může nastat v důsledku výboje do součástky, ze součástky nebo z přenosu náboje, který je výsledkem elektrostatických polí. Zařízení a součástky se výrazně liší v citlivosti nebo náchylnosti na ESD.

Elektrostatická a antistatická ochrana
Ochrana výrobků před účinky poškození ESD začíná pochopením klíčových pojmů elektrostatických nábojů a elektrostatických výbojů. Ochranu elektronických součástek před elektrostatickými jevy nazýváme antistatická ochrana. Základním evropským standardem, který se zabývá požadavky potřebnými pro návrh, prosazení, zavedení a udržování programu potlačování elektrostatického výboje vztahujícím se na výrobu, zpracování, montáž, instalaci, balení, nalepením štítků, servisu, zkoušení, kontrolování, přepravy nebo jinou manipulaci s elektrickými nebo elektronickými součástkami, sestavami a přístroji citlivými na poškození elektrostatickým výbojem vyšším nebo rovným s výbojem 100 V modelu lidského těla (HBM), 200 V modelu nabité součástky (CDM) a 35 V na osamělých vodičích, je norma IEC 61340-5-1 Edition 2.0 : 2016-05.
Standard IEC 61340-5-1, Mezinárodní normu IEC 61340-5-1, vypracovala technická komise IEC / TC 101 Elektrostatická. Momentálně je platné druhé vydání IEC 61340-5-1 Edition 2.0: 2016-05, kterým bylo nahrazeno první vydání z roku 2007. Toto vydání je technickou revizí. Při zavedení normy IEC 61340-5-1 se použije jako návod instrukce IEC / TR 61340-5-2.
Norma IEC 61340-5-1 popisuje požadavky na program potlačování ESD, které jsou nezbytné pro sestavení programu pro manipulaci s citlivými součástkami (ESDS), který je založen na historické zkušenosti vojenských a obchodních organizací.

Co je to ESD – elektrostatický výboj

Za běžných okolností jsou statická elektřina a elektrostatický výboj jen trochu nepříjemné. Statický výboj může zapálit hořlavé směsi a poškodit elektronické součástky. Statická elektřina může přitáhnout kontaminanty v čistém prostředí nebo způsobit, že produkty budou navzájem přitahovat.
Náklady na elektronická zařízení poškozené ESD se pohybují od několika centů za jednoduchou diodu až po několik stovek eur za kompletní zařízení. Ztráta času a omezení výroby v průmyslu v důsledku statické aktivity jsou významné. Když se vyčíslí související náklady na opravu a přepracování, přepravu, práci a režijní náklady, jasně se ukazují možnosti na výrazné zlepšení snižování rizika ESD a statické elektřiny. Řešení jak minimalizovat možné poškození elektronických součástek a jejich sestav elektrostatickým výbojem v elektrotechnickém průmyslu nám nabízí norma IEC 61340-5-1.

Co je to ESD
Elektrostatický výboj je rychlý, spontánní přenos elektrostatického náboje vyvolaného vysokým elektrostatickým polem. Obvykle náboj protéká přes jiskru mezi dvěma tělesy s různými elektrostatickými potenciály po jejich vzájemném přiblížení. Než dojde k elektrostatickému výboji, musí nastat nabití, které může být vyvoláno jedním z těchto způsobů:
• Přímým nabíjením vodivých objektů, které jsou nabité – přenos náboje;
• elektrostatickém indukcí;
• triboelektrický nabíjením.
Všechny materiály, včetně řidičů, mohou být triboelektrický nabité. Množství náboje je ovlivněno typem materiálu, rychlostí kontaktu a oddělování, vlhkostí a několika dalšími faktory.

Mezinárodní strojírenský veletrh a ELO SYS 2018 podruhé společně na výstavišti

Koniec května na výstavišti Agrokomplex NÁRODNÍ VÝSTAVIŠTĚ již tradičně patří strojírenství a technice. Ve dnech 22.-25. května 2018 se uskuteční jubilejní 25. ročník Mezinárodního strojírenského veletrhu v Nitře. Veletrh se stal nejvýznamnějším akcí svého druhu na Slovensku a své místo našel iv kalendáři evropských průmyslových veletrhů a výstav.

Veletrh je od svých počátků specifikován jako obecný strojírenský veletrh, což znamená, že kromě strojírenské produkce se zde představují také produkty a novinky z jiných oblastí průmyslu, které jsou úzce spjaty se strojírenstvím. Na základě rozšiřování se těchto příbuzných oborů, byly zařazeny tematické výstavy, které se každoročně doplňují a rozvíjejí. Jde o několik tematických výstav EUROWELDING – svařování, CAST-EX – slévání, hutnictví, metalurgie; EMA – měřicí, regulační a automatizační technika, STAVMECH-LOGITECH – stavební, manipulační technika; CHEMPLAST – plasty a chemie pro strojírenství a TECHFÓRUM – prezentace výstupů technických univerzit Slovenska. Veletrh a jeho tematické výstavy spadají do oblasti B2B. Nedílnou součástí veletrhu jsou každoročně odborné doprovodné akce, zaměřené na aktuální problematiku. Jednou z nosných témat aktuálního ročníku je Industry 4.0, čili 4. průmyslová revoluce.
V roce 2016 přišlo k dohodě o spolupráci mezi dvěma výstavnické centry na Slovensku. EXPOCENTER, a.s., Trenčín a Agrokomplex NÁRODNÍ VÝSTAVIŠTĚ se dohodly na spolupráci při organizování dvou souběžných veletrhů a to Mezinárodního strojírenského veletrhu a veletrhu elektrotechniky, energetiky, elektroniky, robotiky, osvětlení a telekomunikací – ELOSYS v areálu Nitranského výstaviště. Organizaci veletrhu ELOSYS nadále zajišťuje EXPOCENTER Trenčín. Spojení veletrhů v minulém ročníku přineslo kromě zvýšení odbornosti výstavy i vyšší počet vystavovatelů i návštěvníků. Součástí veletrhu ELOSYS budou i tento ročník odborné doprovodné akce zaměřené na tematiku veletrhu.