Marketingový mix – co to je

Marketingový mix se řadí mezi nejdůležitější pojmy v marketingu. Lze ho vymezit jako optimální využití marketingových nástrojů, které firma využívá při dosahování svých marketingových cílů. Marketingový mix obsahuje všechny aktivity, které firma vykonává, aby vytvořila nebo zvýšila poptávku po svých produktech.  Marketingový mix může být označován jako „4P“ podle anglických názvů Product (produkt), Price (cena), Place (distribuce), Promotion (propagace/komunikace). Produktem může být cokoli, co je na trhu nabízeno a slouží k uspokojení nějaké potřeby. Produkt může mít hmotnou podobu, ale i nehmotnou (služba). Cenou se rozumí hodnota daného produktu. Vyjadřuje se většinou v penězích. Distribuce znamená činnost nebo soubor činností, které zajišťují přesun zboží či služby od prodejce (podniku) ke kupujícímu (spotřebiteli). Poslední částí je Promotion, tedy činnosti, které zajišťují, že se o daném produktu spotřebitel dozví. Zahrnuje reklamu, osobní prodej, podporu prodeje, public relations a další. Jednotlivé složky by měly být vhodně zkombinovány. Každé zvlášť je třeba věnovat velkou pozornost. Neméně důležité jsou ale i vzájemné vazby mezi nimi. Jedna perfektně zpracovaná složka pravděpodobně nepomůže, pokud jsou ostatní zanedbané. Přesto jedna složka marketingového mixu provedená nekvalitně, může negativně ovlivnit celý výsledek. Vhodný marketingový mix plní marketingové cíle firmy, přičemž je poskytnuta zákazníkovi maximální hodnota. [3, s. 239] Marketingový mix si volí každá firma podle svých potřeb. Může být rozšířen nebo naopak zúžen o některé prvky. Marketing služeb má marketingový mix rozšířený a je podrobněji popsán v kapitole zde