Marketing – definice pojmu marketing

Dle Philipa Kotlera je marketing „společenský a řídící proces, kterým jednotlivci a skupiny získávají to, co potřebují, prostřednictvím tvorby, nabídky a směny hodnotových produktů s ostatními“.  Marketing lze vykládat ve dvou rovinách a to jako filozofii podnikání, kde je významem řízení podniku orientované na trh a jako systém funkcí, které jsou z hlediska podniku blízko odbytovému trhu.  Marketing patří mezi činnosti, které organizace vykonává a vytváří tak sdělení a poskytnutí hodnoty zákazníkům. Řídí tak vztahy se zákazníky způsobem takovým, aby z něho měla prospěch organizace i zájmové skupiny s ní spojené.  Marketingový proces představuje porozumění trhu a zákazníkům, jejich potřebám a požadavkům. Následuje tvorba zákaznicky zaměřené marketingové strategie a konstrukce integrovaného marketingového programu. Poslední fází je vytvoření profitujícího a oboustranně prospěšného vztahu se zákazníky.  V současné době se častěji objevují snahy o inovace v marketingu. Mnoho z marketingových komunikačních konceptů, které byly vyvinuty a používány v uplynulých desetiletích nejsou nyní tak dobře využitelné. Důraz je kladen především na rozvoj elektronické komunikace, která se stále rychleji vyvíjí a řadí se mezi zásadní komunikační prostředky.