Drogy a závislost

Drogy a závislost

Změna společenských podmínek přinesla pro naše sociálně-kulturní prostředí návykové látky, které byly pro širokou veřejnost neznámé a netypické. Drogové prostředí v České republice se oproti minulosti změnilo, pozitivem je, že se v České republice z drogové závislosti léčí stále více uživatelů drog, smutnou zprávou je, že jejich věk klesá.

závislost

Světová zdravotnická organizace definuje závislost jako duševní, případně i tělesný stav, který je charakterizován přítomností naléhavé touhy nebo nepřemožitelné potřeby opakovaně a periodicky přivádět do svého těla příslušnou látku. Příčiny vzniku závislosti jsou různé. Nejčastěji jde o zvědavost či dobrodružství, podnětem však mohou být i různé situace, kdy jsou na člověka kladeny zvýšené nároky (nával práce, problém v zaměstnání, rozchod, stres), ale naopak i životní prázdnota. Drogy a závislosti se v moderních dějinách lidstva staly problémem, se kterým se setkáváme stále častěji a hlavně u mladých lidí. Závislost u mladých se vyvíjí mnohem rychleji než u dospělých, snesou mnohem menší dávku drog a rádi kombinují užívání více návykových látek najednou.

Každý kontakt s drogou nese v sobě obrovské riziko vzniku drogové závislosti, tvrzení že: „mně se to nemůže stát“ případně „vím kde je hranice“ znamená podléhat iluzi. Závislost na drogách je vážné onemocnění a probíhá ve 4 fázích:

Počáteční stádium: V tomto stádiu zaznamenáváme první kontakt s drogou. Člověk experimentuje ve snaze získat určité zážitky či zkušenosti. Převládají příjemné pocity nad obávanými následky. Konzumace drog je v tomto stádiu nepravidelná a chování neukazuje žádné viditelné změny s výjimkou drobných lží. Nejčastější počáteční drogou je marihuana.

Stádium zaujetí drogou: Droga se postupně stává součástí každodenního života, touha prožívat příjemné pocity v důsledku působení drogy se stupňuje. Člověk postupně zvyšuje své dávky a pozorujeme také změny v chování. Konzument drog přestává jevit zájem o okolí, práci, školu, rodinu, ztrácí motivaci a začíná vyhledávat sobě rovné. Konzument vede dvojí život, ztrácí starých přátel, je agresivní a náladový. Objevují se první krádeže a lži jsou stále častější. K marihuaně se přidružují amfetaminy a barbituráty.

Stádium rozvoje závislosti: Užívání drogy je každodenní nezbytností. Konzument neustále zvyšuje dávky k dosažení požadovaného účinku, větší dávky znamenají zvýšení finančních výdajů. Peníze jsou získávány krádežemi, prodejem drog nebo prostitucí. Zaznamenáváme případy předávkování, objevují se abstinenční příznaky a zdravotní stav konzumenta drog se zhoršuje. V tomto stadiu dochází k výrazným změnám v chování, neustále se objevují konflikty s okolím, klesá jeho sebeúcta, objevují se sebevražedné sklony. K drogám typickým pro druhé stadium se přidružují halucinogeny, kokain, heroin.
Konečné stadium: Nastává absolutně podřízení droze. Konzument sahá po ní se záměrem dosažení „normálního stavu“. Navzdory vysokým dávkám návykových látek se stále řidčeji objevuje euforie a příjemné pocity. Dochází k nekontrolovatelnému užívání drog a častému předávkování, zdravotní problémy přecházejí do chronického stadia. Narkoman je často agresivní, mívá časté výbuchy hněvu a výpadky paměti, trpí hlubokými depresemi a východisko z této situace může hledat v pokusech o sebevraždu. Člověk, který se nachází v tomto stádiu závislosti má před sebou jen dvě cesty. První je léčení, druhou je smrt a třetí cesta neexistuje.

Příznaky užívání drog

Náhlé změny nálady, podrážděnost, negativismus, agresivita, netypické reakce na určité situace.
Ztráta zájmů, izolace od rodiny, stranění se okolí, změna přátel a okruhu známých.
Snížení / zvýšení sebevědomí.
Zhoršení prospěchu ve škole, ztráta pozornosti a koncentrace.
Častá vyčerpanost, únava, ospalost.
Lži a předstírání.
Ztrácející se věci a peníze, chybějící léky nebo alkohol v domácnosti.
Nález drog nebo pomůcek k jejich užívání.
Tělesné projevy: častější nemocnost a úrazovost, ztráta chuti k jídlu, výrazné zhubnutí, zvýšená únava, snížená svalová síla, poruchy rovnováhy, stopy po vpiších apod.

Léčba drogové závislosti

Léčba drogové závislosti vyžaduje individuální přístup k pacientovi a obecně rozlišujeme ambulantní a ústavní formu léčby. Počet léčených uživatelů drog narůstá, v roce 2016 bylo na Slovensku léčených nejvíce uživatelů drog za poslední desetiletí. V daném roce podstoupilo na Slovensku léčbu pro užívání nezákonných drog 3 253 osob, což je o 533 osob více než v předchozím roce a oproti r. 2007 se jejich počet zvýšil o 1 268 osob. Nejvíce léčených pacientů bylo ve věkové kategorii 30-34 let a zároveň zhruba třetina (1 116) byly drogově závislí, kteří byli léčeni ve výkonu trestu odnětí svobody. Více než polovina pacientů se v minulosti už léčila pro drogovou závislost. Nejvyšší počet opakované léčby byl u uživatelů heroinu, hypnotik a sedativ. U poprvé léčených uživatelů převládal kokain a marihuana. Podle pohlaví je léčených uživatelů drog více mužů (2649) než žen (604), také zaznamenáváme vyšší počty u nezaměstnaných a svobodných lidí.

recidiva závislosti

Jde o častý jev a komplikaci, která za každým novým selháním snižuje šanci pacienta na vyléčení ze závislosti. Znamená návrat klasických příznaků onemocnění k užívání návykových látek. Rizikem recidivy jsou neutuchající negativní pocity (hněv, deprese, osamělost, nuda), bolestivé vzpomínky a negativní myšlenky, tlak společnosti, problémy ve vztazích, velké životní změny, apod.

Závěry Evropské zprávy o drogách

Ze závěrů Evropské zprávy o drogách vyplývá, že narůstá počet úmrtí v důsledku předávkování. Každoročně je v Evropě zaznamenáno přes 8 000 úmrtí po akutním předávkování, což představuje 3,5% všech úmrtí. Nejčastěji jde o lidi ve věku od 15 do 39 let. Převahu podle pohlaví tvoří muži (vyšší úroveň rizikového chování, dřívější věk užívání drog, užívání více drog a alkoholu, vyšší počet uvězněni apod.) A za hlavní faktor předávkování se považuje kombinace heroinu a jiných drog, případně snížená tolerance. Stále větším problémem se stávají nové psychoaktivní látky- „nové drogy“. V r. 2016 Evropské monitorovací centrum pro drogy a drogovou závislost sledovalo více než 620 nových drog. Tempo, jakým se nové látky dostávají na trh je sice pomaleji, ale celkový počet aktuálně dostupných nových drog zůstává vysoký. Také přetrvává vysoká poptávka po konopí. Prevalence užívání konopí je asi pětkrát vyšší než v případě ostatních látek. Vysoká poptávka po konopí způsobuje nárůst léčených osob v důsledku jeho užívání. V r. 2016 užilo tuto drogu asi 17,1 milionů mladých Evropanů od 15 do 34 let. I na Slovensku si dominantní postavení udržuje marihuana, především u mladých jedinců.