Dohoda mezi vládou Svazu sovětských socialistických republik a vládou Japonska o vzájemných vztazích v oblasti rybolovu při pobřeží obou zemí.

Dohoda mezi vládou Svazu sovětských socialistických republik a vládou Japonska o vzájemných vztazích v oblasti rybolovu při pobřeží obou zemí \ t

ze dne 7. prosince 1984

(Výpis)

Vláda Svazu sovětských socialistických republik a vláda Japonska, s přihlédnutím k obecnému zájmu o zachování a optimální využívání živých zdrojů severozápadního Pacifiku, s přihlédnutím k přijetí Úmluvy OSN o mořském právu, uznávající svrchovaná práva SSSR pro účely průzkumu, rozvoje, ochrany jeho řízení na základě vyhlášky předsednictva Nejvyššího sovětu SSSR ze dne 28. února 1981 „O ekonomické zóně SSSR“ a jurisdikci Japonska nad rybolovem založeným na japonském právu ze dne 2. května 1977 o dočasných opatřeních týkajících se rybolovných oblastí, s přihlédnutím k tradičním vztahům mezi oběma zeměmi v oblasti rybolovu, včetně vztahů založených na dohodě mezi vládou Svazu sovětských socialistických republik a vládou Japonska o rybolovu při pobřeží SSSR v severozápadním Pacifiku pro rok 1977, podepsané v Moskvě dne 27. května 1977 a Dohody mezi vládou Svazu sovětských socialistických republik a vládou Japonsko o rybolovu při pobřeží Japonska v roce 1977, podepsané v Tokiu dne 4. srpna 1977, který si přeje stanovit podmínky týkající se vzájemných vztahů v oblasti rybolovu u pobřeží obou zemí na severu \ t v západní části Tichého oceánu, se dohodly takto:

Článek 1 |

Každá smluvní strana, na základě zásady vzájemného prospěchu, v souladu se svými příslušnými právními předpisy umožní občanům a rybářským plavidlům druhé smluvní strany lovit v pásmu 200 mil sousedícího s jeho pobřežím v severozápadním Tichém oceánu, dále jen „zóna“.

Článek 7 |

Nic v této dohodě se nepovažuje za újmu postojům nebo názorům smluvních
stran jak v otázkách mořského práva, tak ve vzájemných vztazích.

Zdroj: Sbírka dvoustranných dohod SSSR o rybolovu, rybolovu a výzkumu rybolovu, Moskva, 1987, s. 290-293

Zde je vytištěn na knize: V.K.Zilanov, A.A. Koshkin, I.A. Latyshev, A.Yu. Plotnikov, I.A. Senchenko. Ruský Kuriles: historie a modernost. Sbírka dokumentů o historii formování rusko-japonských a sovětsko-japonských hranic. Moskva 1995